Unikt samarbete för gemensam lägesbild

Södertälje kommun har som första kommun i Sverige utvecklat en databas för att tidigt fånga upp negativa trender i samhället. Databasen är ett samarbete mellan kommunen, polisen i Södertälje, Södertörns brandförsvarsförbund och väktarföretag.

Södertälje kommun har som första kommun i Sverige utvecklat en databas för att tidigt fånga upp negativa trender i samhället. Databasen är ett samarbete mellan kommunen, polisen i Södertälje, Södertörns brandförsvarsförbund och väktarföretag. 

Syftet med databasen är att tidigt fånga upp trender för att göra analyser kring social oro, brottsutveckling och negativ utveckling i bostadsområden. 

Ett problem som finns är att många aktörer sitter på sin egen bild av verkligheten men saknar en övergripande och omfattande helhetsbild. Databasen är ett IT-system för att skapa en gemensam lägesbild. Den förväntade effekten är snabbare insatser när det gäller social oro, bränder och kriminalitet.

– Vi hoppas att systemet på sikt ska hjälpa oss i vårt förebyggande arbete. När vi har en gemensam lägesbild kan vi tillsammans rikta insatser mot specifika områden. Vi får också möjlighet att utvärdera arbetet på ett sätt som inte varit möjligt innan, säger Sven Tillman, säkerhetsansvarig i Södertälje kommun.

I dagsläget är forskningen kring vilka indikatorer som genererar upplevd trygghet i samhället bristfällig. Datasystemet öppnar upp för nya möjligheter för forskning på området.

Gemensam lägesbild – funktioner

  • I syfte att undvika konflikt med lagstiftningen ska data som lagras i IT-systemet vara avidentifierad och inte kunna härledas till någon enskild person
  • Datauppgifterna sammanställs på områdesnivå i kommunen
  • Varje aktör äger sin egen data och ska enkelt kunna länka den till mer detaljerad nivå
  • All information ska kunna visualiseras på en kartbild
  • Kommunen kommer årligen att genomföra en fördjupad analys utifrån insamlad data

För att minska risk för feltolkningar och med hänsyn till etik och kommer endast kommunen äga rätten till den samlade informationen