Utökad valfrihet inom hemtjänsten skjuts upp

Sedan ett par år tillbaka har alla som beviljas hemtjänst i delar av Södertälje haft möjlighet att välja mellan tre utförare. Partierna i kommunstyrelsen har varit överens om att utöka valfriheten till att omfatta hela kommunen, och avsikten var att detta system skulle träda i kraft den 1 februari 2011.

Sedan ett par år tillbaka har alla som beviljas hemtjänst i delar av Södertälje haft möjlighet att välja mellan tre utförare. Partierna i kommunstyrelsen har varit överens om att utöka valfriheten till att omfatta hela kommunen, och avsikten var att detta system skulle träda i kraft den 1 februari 2011.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår nu att ikraftträdandet flyttas fram till den 30 november 2011. Vi gör detta för att pröva om det är mer fördelaktigt att genomföra denna valfrihetsreform på annat sätt, en så kallad ”Södertäljemodell”, istället för Lagen om valfrihet (LOV). Vi vill under tiden studera möjligheterna att säkerställa kvaliteten bland utförarna, samtidigt som det är möjligt att reglera antalet utförare till vad som är rimligt med tanke på antalet personer som har hemtjänst. Vi vill göra denna prövning mot bakgrund av erfarenheter från andra kommuner, där det finns synpunkter på kvaliteten inom ramen för systemet med LOV. Vi vill dessutom öka den äldres möjlighet att även välja omfattning och innehåll snarare än bara producent.

Inriktningen kvarstår dock. Valfriheten inom hemtjänsten för ordinärt boende ska utökas till att omfatta hela kommunen, och man ska individuellt som äldre ha möjlighet att välja mellan ett antal utförare och den kommunala egenregi verksamheten. Södertälje kommun ska skapa en hemtjänst av hög kvalitet, med god personalpolitik och valfrihet.

– Vi vill erbjuda alla äldre i hela Södertälje en valfrihetsmodell. Men vi vill ha en ordentlig genomgång och kvalitetssäkring av det nya systemet, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S). För oss är det viktigt att vi har en modell som garanterar en bra kvalitet. Erfarenheterna från bland annat Stockholm, Nacka och Täby – som infört en valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem – är att det blir mycket rörigt för de äldre med allt för många utförare och att det finns risk för att kvaliteten brister hos en del utförare. Vi vill därför pröva en Södertäljemodell – Valfritt Södertälje – där de äldre med hemtjänst kan välja mellan kommuns egenregi verksamhet och ett mindre antal företag.

Partierna i äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen är helt överens om att de äldre ska ha möjlighet att välja mellan olika utförare, det handlar nu om vilket system som ska väljas och när det ska införas.

– Erfarenheterna från den nuvarande modellen, där de äldre i centrala Södertälje haft möjlighet att välja mellan olika utförare, är goda, säger Ewa Lofvar Konradsson (MP).  Men vi vill utöka den till hela Södertälje kommun, även de äldre i ytterområdena ska förstås ha denna valfrihet. Vi vill samtidigt också att de äldre får större möjlighet att påverka innehållet i hemtjänsten, vilket äldreomsorgsnämnden kommer att fatta beslut om under våren.

Det främsta skälet att införandet av ”Valfritt Södertälje” inom hemtjänsten nu skjuts upp till hösten är att säkerställa kvaliteten.

­– Lagen om valfrihetssystem har en hel del brister, säger Staffan Norberg (V). Det är säkert bra att de äldre kan välja utförare och företag, men erfarenheten från andra kommuner visar på stora brister, och risk för att det istället är företagen som väljer de äldre. Vi vill därför pröva en modell med ett bestämt antal utförare. Det blir enklare för de äldre, och det blir enklare att följa upp och säkerställa kvaliteten.

Införandet av ”Valfritt Södertälje” inom hemtjänsten är en fråga som kommer behandlas av såväl äldreomsorgsnämnden, social- och omsorgsnämnden, kommundelsnämnderna och kommunstyrelsen. Inriktningen är att det nya systemet bör kunna träda i kraft i november 2011. Fram tills det nya systemet träder i kraft avser vi att förlänga avtalen med nuvarande utförare, liksom att kommunen fortsätter ge service till dem som har kommunen som utförare i hemtjänsten.

Mer information:

Anders Lago (S), kommunstyrelsens ordförande, 0708-51 84 61, anders.lago@sodertalje.se

Magnus Johansson, äldreomsorgschef, 08-523 040 49, magnus.johansson@sodertalje.se