Utvärdering av skolskjutsen klar

Utbildningskontoret, Telge inköp och Samtrans har utvärderat vad som hade kunnat göras bättre i planeringen och genomförandet av skolskjutsen i början av terminen. Vi har tillsammans kommit överens om en rad förbättringsåtgärder för att förhindra problem i framtiden.

Utvärderingen visar att:

 • Om vi hade satt upp en gemensam projektorganisation för att implementera avtalet så skulle vi sannolikt ha upptäckt bristerna i tid och kunnat förebygga dem.
 • Beställningen som skickades till Samtrans från Södertälje kommun var otydlig och svårbearbetad. Ett tydligt gemensamt beställningsunderlag hade ökat chanserna till en smidigare övergång.
 • Samtrans har brustit i sina rutiner vid implementeringen av det nya avtalet. Beställningen togs emot av Samtrans och kommunen underrättades inte om bristerna
 • Kommunen underskattade utmaningarna vid byte av avtalsleverantör. Rutinerna för byte av leverantör kunde ha följs bättre.
 • En gemensam information till föräldrar, politiker, medarbetare och andra borde ha säkrats vid terminsstarten.
 • Riktlinjerna för skolskjutsarna (skolskjutsreglementet) borde ha uppdaterats innan upphandlingen annonserades. Då hade olika tolkningar om tider för hämtning, lämning och väntetider kunnat undvikas.

 

Det här görs för att förbättra skolskjutsarna:

 • Nya, tydligare riktlinjer för skolskjutsarna (skolskjutsreglementet) har tagits fram.
 • En arbetsgrupp har upprättats mellan kommunen och Samtrans med kontinuerliga avstämningar.
 • En gemensam plan för att informera föräldrar, politiker, medarbetare tas fram.
 • Kommunen och Samtrans har tillsatt projektledare i respektive organisation för att ta fram nya rutiner och för att säkerställa kvaliteten i beställningsunderlagen. Ett digitalt system införs för att få en bättre översikt av skolskjutsarna.
 • Samtrans har stärkt sina rutiner och kommer att säkerställa att det finns instruktioner för tydliga beställningar och att planeringsarbetet inför en ny termin startar i god tid.