Vad är ett vård- och omsorgsboende och vem är det som bor där

Kommunen har uppmärksammat att det ibland förekommer missuppfattningar kring hur det går till att ansöka om vård- och omsorgsboende och för vem boendeformen är avsedd för. Vård- och omsorgsboende finns till för de äldre som allra mest är i behov av vård- och omsorg. Ofta används begreppet äldreboende synonymt med vård- och omsorgsboende, vilket gör att oklarheter uppstår.


Hur får man plats på ett vård- och omsorgsboende
Det finns ingen kö till kommunens vård- och omsorgsboende. Ändå kan man alltid vara säker att få hjälp om man fått positivt beslut på sin biståndansökan. Hur funkar det egentligen? 

Äldre med stora omvårdnadsbehov kan ansöka om insatsen vård- och omsorgsboende. Kommunen bedömer om sökanden har så stora omvårdnadsbehov att de inte längre kan lösas genom stöd i hemmet via hemtjänsten. En helhetsbedömning görs av fysiska, psykiska och sociala behov utifrån socialtjänstlagen. Bedömningen görs av en biståndshandläggare som gör en professionell bedömning av individens behov. Vid behov inhämtas underlag från andra professioner.  Om den som söker inte är nöjd med beslutet går det att överklaga till förvaltningsrätten.

Behovet styr
Alla som fått ett positivt beslut om vård- och omsorgsboende kan ibland inte vänta på en ledig plats ska uppstå inom något av kommunens egna boenden. Behovet styr, vilket innebär att man inte man inte kan välja var man vill bo. Istället för tomma platser på kommunens vård- och omsorgsboenden har kommunen avtal med fristående vård- och omsorgsboenden inom och utom kommungränsen.


Hur många platser finns det på vård- och omsorgsboenden
Kommunens egna vård- och omsorgsboenden består idag av totalt 550 platser. Utöver det finns ytterligare 50 platser på vård- och omsorgsboenden som drivs av leverantörer som kommunen har avtal med.

Övriga boendeformer för äldre
Social- och omsorgskontoret har i uppdrag att utreda och utveckla nya former för mellanboenden som kräver biståndsbeslut. Mellanboenden ska ge äldre möjlighet till trygghet, gemenskap, tillgänglighet samt olika former av tjänster och service.

Andra boendeformer I Södertälje för äldre är senior- och trygghetsboenden i Telges bostäders regi. Boendet kräver inte biståndsbeslut och ansökan görs hos Telge bostäder.

För dem som kan bo hemma eller vill bo hemma tillhandahåller kommunen hemtjänst. Äldre som kan bo hemma och har stora behov beviljas de insatser de behöver. Det finns inget tak för maximalt antal insatser. Vård- och omsorgsboende blir ett alternativ först när man ansöker om det.