Vad tycker de äldre om äldreomsorgen - Socialstyrelsens nationella undersökning 2018

omsorgspersonal med en äldre man

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att Södertäljes äldre på många områden är lika nöjda eller mer nöjda än äldre i jämförbara kommuner. På andra områden måste äldreomsorgen anstränga sig mer för att Södertälje äldre ska vara nöjda.

 Skillnaderna är stora mellan olika kommuner, och mellan olika verksamheter inom en och samma kommun. På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 procent nöjda.

Södertälje kommun svar från 2018 brukarenkät för har jämförts med kommuner med likartad befolkningsmängd som Sollentuna, Nacka, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Järfälla och Solna. I Södertälje har 51 % svarat på frågeformuläret, en högre andel än andra kommuner. En samlad redovisning av resultatet finner du nedanstående text.  

Resultaten för vård- och omsorgsboende
Sammantaget är Södertäljes brukare nöjda med sitt äldreboende. 85 % av äldre i kommunen får det boende de önskar vilket ligger i högre andel än jämförande kommuner.  Och 75 % trivs med sin lägenhet. Södertälje ligger dock något under snitt gällande trivsel runt boendet. Ångest, ängslan och oro för boende förekommer mer sällan i Södertälje jämfört med andra kommuner.  

Brukarnas upplevelse av maten på Södertäljes vård- och omsorgboenden ligger i genomsnitt med jämförda kommuner. Generellt ligger de kommuner vi jämför oss med lägre vad gäller matupplevelse. Södertälje är också bäst av jämförda kommuner att meddela tillfälliga förändringar i schemat till brukarna. Upplevelsen av personalens bemötande ligger i snitt med de andra kommunerna.

Negativt är att brukarna i Södertälje uppfattar att tiden medarbetarna har för att utföra sitt arbete hos dem inte är tillräcklig. Andra förbättringsområden för äldreomsorgen är brukares delaktighet vid utförande av stöd och service och utbudet av aktiviteter inom äldreomsorgen. Södertälje ligger även något lägre gällande brukares möjlighet att komma utomhus. Det bör också bli tydligare var de äldre ska vända sig för att framför synpunkter och klagomål. Äldre som besväras av ensamhet ligger i snitt med andra kommuner. Positivt är att fler äldre I Södertälje finner det mycket lätt att kunna träffa en läkare vid behov. 

Resultaten för hemtjänst
Brukarundersökningen visar att de centrala bemötande frågorna visar en nöjdhet med över 90 % i Södertälje kommun. Generellt så är de äldre trygga att bo hemma med stöd av hemtjänsten och har förtroende för personalen i Södertälje kommun.76 % är mycket eller ganska nöjd med den hemtjänst de har jämfört med 78 % 2017, en något större andel än för privata utförare i hemtjänsten med 71 % nöja äldre brukare.

Upplevelsen av att handläggarens beslut är anpassat efter brukarens behov är lägre än jämförande kommuner. Kvaliten av personalens utförande av arbetsuppgifterna upplevs inte fullt tillfredställande men resultatet är dock lite högre än hos de privata utförarna.  Äldre i Södertälje anser också att de inte har fått välja utförare av hemtjänsten i samma utsträckning som i de jämförda kommunerna.

Punktligheten är ett förbättringsområde, tiden personalen har för att utföra sitt arbete ett annat. En låg andel brukare i Södertälje tycker att personalen alltid eller oftast kommer i tid.  30 % tycker att personalen sällan eller aldrig meddelar om tillfälliga förändringar, en ökning jämfört med 25 % för 2017.15 % av brukarna i Södertälje anser att det vid behov är ganska eller mycket svårt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen, en ökning från 13 % för 2017.

Övriga förbättringsområden för kommunen är att bli tydligare var brukare ska vända sig med synpunkter och klagomål, förbättra medbestämmandet för brukare vilken tid personalen ska komma och större lyhördhet kring åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Medbestämmandet bör öka för kommunens brukare, kommunens värden ligger dock lite högre än hos de privata utförarna.

Upplevelsen av ängslan, oro eller ångest hos brukarna är i snitt i jämförelsen med andra kommuner men 11 % upplever svåra besvär, ned från 41 % 2017. Något högre upplevelse av ängslan återfinns hos brukarna i de privata hemtjänstutförarnas hemtjänst.

Socialstyrelsens öppna jämförelser ger äldreomsorgen ett bra underlag för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med önskemålen från brukarna. Social- och omsorgskontoret har under året även genomfört en omfattande genomlysning av äldreomsorgen. Vi är inte nöjda, därför fortsätter vi arbetet med att utveckla morgondagens äldreomsorg.