Världscancerdagen

Den 4 februari är inte bara en söndag, utan är även världscancerdagen. En dag som särskilt vill lägga fokus på kunskapslyft och medvetenhet kring cancer. Sjukdomen är idag också den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken inom EU och därför är det av stor vikt att det förebyggande arbetet fortsätter.

Europeiska arbetsmiljöbyrån vill öka arbetet med strategier som kan bidra med hjälp och assistans för de som överlevt cancer att komma ut i arbetslivet igen. Det har antagits en färdplan om cancerframkallande ämnen som ska möjliggöra främjandet av ett gott utbyte av praxis och ett fortsatt förebyggande av exponering av cancerframkallande ämnen i arbetet. 

De åtgärder som hittills har överenskommit ska fortsättas arbeta med mot arbetsrelaterad cancer har tagits fram av sex europeiska organisationer. 2016 påbörjades det arbete som ska resultera i ett åtgärdsprogram för att belysa riskerna med exponering av cancerogena ämnen i arbetsmiljön. Programmet ska fortgå fram till 2019 då bland annat följande ska genomföras: 

  • Arbetsgivare ska informeras om gränsvärden och samtidigt öka deras och arbetstagares medvetenhet om riskerna med exponering av cencerogena ämnen. Särskilt fokus kommer att läggas på små och medelstora företag. 
  • Ge information om riskbedöming och riskhanteringsåtgärder. 

Mer information om detta kan hittas i länken nedan.