Earth Hour 2019

Earth Hour 2019

Den 30 mars kl. 20.30–21.30 är det Earth Hour, världens största miljömanifestation. Då släcker Södertälje kommun ner Stadshuset under en timme.

Därför har samhällsbyggnadskontoret tagit fram flera strategier för att underlätta planeringen.

Odlingsstrategin

En odlingsstrategi behövs för att förbereda sig inför framtiden, och för att ta tillvara odlingens alla möjligheter till mer närodlad mat och för att skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion. Strategin täcker odling både på landsbygden och i staden.

Syftet med odlingsstrategin är att visa hur kommunen kan främja odling samt värna den odlingsbara marken. Det övergripande målet med strategin är att brukandet av jorden ska ske med långsiktigt hållbara produktionsmetoder för att säkerställa jordens bördighet, gynna biologisk mångfald och nå hållbara kretslopp av näringsämnen och vatten.

kohage

Kommunen ska ställa om till ekologisk odling på den mark som kommunen äger.  I ekologisk odling används inte bekämpningsmedel och mineralgödsel, vilket gynnar pollinerare. Det innebär att djur behövs för att få gödsel och kor och får, bland annat har fått en viktig roll i strategin.  När djuren betar markerna hålls landskapet öppet. Det bevarar samt stärker den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljövärden, samtidigt som dessa djur också ger oss mjölk och kött. Betesmarker med gräs och klöver binder koldioxid i marken, vilket är positivt för att motverka koldioxidutsläpp.

Användningen av mineralgödsel har möjliggjort en mer specialiserad produktion inom lantbruket. Tidigare hade de flesta gårdar en blandning av växtodling och olika typer av djur. Genom att hitta den blandning av djur och växter som passade den egna gården bäst, kunde man skapa ett kretslopp för att försörja jorden med näring. När mineralgödseln började användas behövdes inte längre denna blandning. Det blev möjligt med gårdar som antingen bara odlar växter och köper in mineralgödsel eller gårdar som bara föder upp djur och köper in deras foder. Kretsloppet mellan djur och växter bröts och vi fick en minskad biologisk mångfald och en obalans av näringsämnen vilket orsakar allt mer näringsfattiga jordar och övergödning. För att uppnå balans igen kan gårdar eller specialiserade gårdar samverka om foder och gödsel inom regionen. Även trädgårdsodling kan utgöra en del i detta system.

Vattenhål

I odlingslandskapet är det viktigt att återskapa våtmarker eftersom de är viktiga livsmiljöer för fåglar, trollsländor, groddjur etc. Eftersom grönsaksodling kräver bevattning kan nya våtmarker även bli bevattningsdammar.

Ett annat mål i odlingsstrategin är att höja kunskapen om odling, något som görs bland annat genom komplementodling på bland annat förskolor.  Där odlar man inte bara grönsaker, utan även växter som pollinatörer gillar för att främja biologisk mångfald.

På Torekällberget visar kommunen hur man odlade förr och där har man planterat gammeldags växter. Äldre växter är viktiga för pollinatörer.

 

Pollinering

 

Grönstrategin

När vi bygger nya bostäder och byggnader, är det minst lika viktigt att vi skapar hållbara livsmiljöer, för både människa, växter och djur. Vi behöver ta hand om de nyttor som växter och djur ger till oss människor och se till att dessa har en bra livsmiljö, annars kommer ekosystemtjänsterna att försvinna från staden. Därför har kommunen tagit fram en grönstrategi, som gäller för hela Södertäljes grönstruktur och artrikedom och innefattar alla skalor från enskilda träd till våra stora skogar samt vatten.

Ett av målen är att kommunen ska ha en sammanhållen grön- och blåstruktur som gynnar biologisk mångfald där olika arter, både växter och djur, har möjlighet att hitta livsmiljöer, boplatser, föda och miljöer för fortplantning. Arterna ska kunna röra sig mellan olika områden för att vi ska kunna få livskraftiga populationer. På vissa håll i kommunen har vi en bra struktur och i vissa delar saknas samband som då måste förstärkas och det tittar grönstrategin på. Grönstrukturen är känslig för förändring och en viss försiktighet måste vidtas för att de naturliga systemen inte ska skadas och därför måste en långsiktig strategi läggas för att samhället ska leva och frodas under lång tid.

Grönstrategin tar också upp vad grönskan gör för samhället, det innebär bland annat att grönska reglerar klimat, tar hand om vatten och bidrar till positiva hälsoeffekter för befolkningen.

Strategin visar hur kommunen ska arbeta framåt samtidigt som den ger inspiration och exempel på lösningar, och hur den ska underlätta i kommande planering både i stor och liten skala.

Det övergripande målet med grönstrategin är att vi till kommande generationer ska lämna ifrån oss ett hållbart samhälle som lever vidare i många århundraden.

 

Naturvårdens arbete för biologisk mångfald 


Skydd av natur i samhällsplanering

Naturvården på Miljökontoret jobbar för att fler områden ska skyddas, bland annat i samhällsplaneringen, och på så sätt värna biologisk mångfald.

Äng


Ängs och hagmarker

Varje år restaurerar vi gamla hagmarker som har vuxit igen samt arbetar med åtgärder för att stärka de biologiska värdena i befintliga hagmarker. Här skapas alltså miljöer för flora, pollinerare och fåglar samt upplevelsevärden för friluftslivet och håller kulturlandskapet öppet. Genom att gallra, röja, stängsla samt skriva nya betesavtal med djurägare kan markerna få en långsiktig skötsel.

 

Sjöar och vattendrag

Vi återskapar våtmarker för att binda näring, skapa artrika miljöer för exempelvis groddjur och vattenlevande insekter.
Vi jobbar även med biotopvård kring vattendrag för att återskapa meandring (att vattendrag uppstår med automatik) som bland annat leder till syrerikt strömmande vatten, miljöer för flera arter och bromsar upp vattnet på dess väg till havet. Detta arbete görs även med skolelever för att sprida kunskap om vatten och arter knutna till vattenmiljöerna.


Skyddsvärda trädmiljöer

I arbetet med biologisk mångfald gallrar vi fram ljuskrävande träd som är viktiga för den biologiska mångfalden som till exempel ek och sälg. Detta arbete sker på all mark, inte bara i hagmarker.

Ekar i hagmark

 

Betade strandängar

Vi återskapar betade strandängar som är viktiga miljöer för bland annat flora, insekter, och för häckande vadarfåglar men även många andra fåglar som är knutna till miljöerna. Strandängarna är även viktiga uppväxtområden för fisk. Platserna drar även till sig människor då det är bra för fågelskådning.

Betanade kor

 

Skog

Vi bevarar orörda skogsområden för att till exempel skapa och bevara äldre träd och död ved med hög biologisk mångfald av svampar, lavar, insekter, häckande fågel. Miljöer där skogen föryngrar sig själv där det finns en mångfald av träd som i sin tur leder till miljöer som gynnar många olika arter. Vi gör åtgärder kring hydrologi i skogsmark för att förlänga uppehållstiden för vattnet och återskapa artrikare miljöer.

Död ved i Moraån

Allt arbete ovan bidrar till biologisk mångfald och ekosystemstjänster i mängder. Samtidigt skapar vi platser som vi människor tycker om att besöka. Blomprakt, porlande vatten eller mossklädda skogar är bara några utav de upplevelser som erbjuds.

Skogspromenad