Företagare nöjdare med Södertälje kommuns service

Företagare ger Södertälje kommuns service bättre omdömen än förra året visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som publiceras idag. Nöjdheten ökar mest inom området livsmedelskontroll.

SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Södertälje kommuns genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) ökade i årets mätning från 63 till 65 av 100 möjliga.

– Resultatet har ökat något om man jämför med föregående år, men mycket arbete kvarstår. Nu har vi startat arbetet med att skaffa oss en utökad kunskap om vad företagen tycker om kommunen, säger Tage Gripenstam, kommunalråd (C) och ordförande i en ny styrgrupp för att utveckla näringslivet i Södertälje. Vi ska göra professionella djupintervjuer med ett 50-tal företag som mött kommunen, och dessutom ska styrgruppen besöka ytterligare 50 andra företag för att få fram ett kompletterande underlag. Det kommer att resultera i ett skräddarsytt Södertäljeunderlag för att kunna arbeta med förbättringsåtgärder.

NKI-värde 65 innebär att Södertälje kommun presterar inom ramen godkänd för nöjda företagare.

Serveringstillstånd är det myndighetsområde där kommunernas service får bäst omdömen i SKL:s mätning, NKI 77. Nöjdheten ökar mest inom området livsmedelskontroll. Här ökade NKI-värdet från 65 till 73 åren 2017-2018. Liksom övriga kommuner i Stockholmsregionen är det bygglov som har lägst NKI-värde, 52.

Bemötandet är den del av Södertälje kommuns service som företagare är mest nöjda med. Här har NKI-värdet ökat från 71 till 72 åren 2017-2018. Totalt ökar fem av sex serviceområden i mätningen. Förutom bemötande ökar nöjdheten i service även i fråga om kommunens tillgänglighet, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

– Ett bra bemötande är grunden till en bra service, säger näringslivschef Aydin Aho. Vi har arbetat mycket med det under året, bland annat har 100 tjänstemän genomgått en skräddarsydd utbildning i service och bemötande. Det handlar om att vi ska ha en positiv attityd i dialogen med företagare och är tydliga med vad som gäller i det specifika ärendet. Det är glädjande att företagen ger oss bra betyg och att de över tid dessutom upplever att det blir bättre.

I årets NKI-mätning har 30 000 företagare bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.