Kommissionens nya politiska riktlinjer

Ursula von der Leyen är EU-kommissionens nya ordförande. Vad är hennes vision för EU-kommissionen under den nya mandatperioden? Läs hennes politiska riktlinjer för perioden 2019 - 2024 här.

 "En ambitiösare union" det är titeln på Ursula von der Leyens politiska riktlinjer, hennes agenda för den nästkommande Europeiska kommissionen. Riktlinjer som lägger stort fokus på miljön och klimatet i europa men också på upprätthållandet av rättstatsprincipen och ett socialare Europa. Riktlinjerna består av 6 prioriteringar som ska sätta tonen för den nya kommissionen.

Nedan kommer vi lista några av de punkter von der Leyen tar upp i sina riktlinjer. Vill man läsa riktlinjerna i sin helhet kan man göra det genom att trycka här

    1. En europeisk grön giv

 • Första klimatneutrala världsdelen - införandet av den första klimatlagen för förankrar målet om klimatneutralitet till 2050 i lagstiftningen,
 • Gränsskatt för koldioxid.
 • Föreslår en ny industriell strategi.
 • Inrätta fond för en rättvis omställning.
 • Minska utsläppen med minst 50 % till 2030 - Gärna med en ambition om minskning till 55% till 2030.
 • Förslag till en strategi för biologisk mångfald för 2030.

    2. En ekonomi för människor

 • Mer stöd till SMEA (99% av alla företag och står för 85% av de nya arbetstillfällen som skapats under de senaste fem åren).
 • Lägga fram en strategi för SMEA (minskad byråkrati och förbättrade marknadstillträden)
 • Fördjupa EMU ytterligare och stärka Eurons internationella roll.
 • Europas sociala pelare - handlingsplan för att fullständigt genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
 • Bekämpa fattigdom - skapa en europeisk barngaranti. 
 • Plan för cancerbekämpning.
 • Strategi för jämställdhet - bilda ett jämställd kommissionskollegium.

    3. Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

 • Ta fram lagstiftningsförslag om en samordnad EU-strategi för de mänskliga och etiska konsekvenserna av AI.
 • Europeiska utbildningssatsning  senast 2025 - En ökning av befolkningens digitala färdigheter.

    4. Skydd av den europeiska livsstilen

 • Värna rättstatsprincipen - införa ytterligare europeisk rättsstatsmekanism  med övervakning och årlig rapportering.
 • Göra rättsstatsprincipen till en grundläggande del av nästa fleråriga budgetram.
 • Föreslå ny migrations och asylpakt.
 • Stärka den europeiska gräns och kustbevakningsbyrån, FRONTEX, med en fast styrka på 10 000 gränsbevakningstjänstemän.

    5. Ett starkare Europa i världen

 • Önskar se en omfattande europeisk strategi för Afrika.
 • Ett ambitiöst och strategiskt partnerskap med UK - stödjer en ytterligare förlängning av utträdesavtalet om goda skäl finns.
 • Europa behöver spela en med aktiv roll för att bli en försvarsunion. Samt vara mer aktiv på den globala arenan, särskilt genom närmare samarbete med Afrika.

    6. En ny satsning på demokratin i Europa

 • Privatpersoner ska kunna tycka till vid en konferens om Europas framtid -inleds 2020 och pågår i 2 år.
 • Europaparlamentet ska ges större möjligheter att ta initiativ till lagstiftning.
 • Se över hur ledare för institutionerna utses och väljs. Tex Spitzenkandidaten.
 • Mer transparans och kontroll = ökad tillit till institutionerna.