Södertälje på plats 29 på Aktuell hållbarhets kommunranking för miljöarbete

Tidningen Aktuell Hållbarhet har sedan 2009 rankat kommunernas miljöarbete. Resultatet baseras på kommunernas svar på tidningens ca 30 frågor samt på information från flera olika enkäter och nyckeltal, t.ex. Vattenmyndigheterna, Håll Sverige Rent, SCB nöjd medborgarindex. Enkäten efterfrågar om kommunen har mål för utsläppsminskningar, kemikaliehantering, skydd av natur, miljökrav vid inköp, cirkulär ekonomi, förnybar energi med flera områden.

Rankingen visar hur väl vårt miljöarbete står sig jämfört med andra kommuners under ett visst år. Resultatet kan inte användas för att bedöma hur miljöarbetet utvecklas över tid men ger en indikation på om kommunen har ett brett miljö- och klimatarbete och ger en bra överblick och inspiration kring det miljöarbete som pågår runt om i landet.

Den offentliga sektorn pekas ofta ut som en stark motor i hållbarhetsarbetet då kommunerna ansvarar för många av områden som har stor påverkan på detta. Till exempel avfall, samhällsplanering och naturvård.

Kommunerna är även stora aktörer genom sina inköp och kan i den offentliga upphandlingen ställa miljökrav för att även där vara en drivkraft och förebild mot en hållbar utveckling. Detta har Södertälje jobbat med under många år framför allt inom kostarbetet som är ett gott exempel såväl i Sverige som inom EU.

Även inom transporer vill kommunen vara en förebild och kommunens egna fordon byts successivt ut mot elbilar samt fordon som körs på förnyelsebara bränslen och målet är att hela fordonsflottan ska köra på förnybart i slutet av 2020.

Läs mer om rankingen Sveriges miljöbästa kommun här.

Fotnot: Aktuell hållbarhet var tidigare naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt