2019

Södertälje tar fram ny cykelplan

2019-06-13

Södertälje kommun har tagit fram en ny cykelplan. Idag gick den ut på remiss och nu har du möjlighet att tycka till om den.  "Södertälje växer mycket som stad just nu och vi har många planer för både Södertälje centrum och hela kommunen", säger Maria Wikenståhl, trafikingenjör på Samhällsbyggnadskontoret.

Det som framförallt är unikt med denna cykelplan är att de svar som över 1500 invånare lämnade i kommunens cykelenkät sommaren 2018, har använts som underlag i arbetet med att ta fram den nya planen.

- Vi har fått väldigt mycket viktig information från enkätsvaren. Bland annat kan vi se att bristen på säker cykelparkering i staden gör att många väljer att avstå från att cykla, eftersom de känner att de inte kan lita på att cykeln står kvar. Därför kan vi betona värdet av bra cykelparkeringar i vår planering, säger Maria Wikenståhl.

Den tidigare cykelplanen togs fram 2013. Sedan dess har det politiska målet om att bygga 20 000 bostäder på 20 år antagits och framförallt i stadskärnan sker just nu stora förändringar. Den nya cykelplanen förhåller sig inte bara till en förändrad stad, utan går också mer in på hur cykelvägar bör underhållas, hur man kan möjliggöra kedjeresor i vår pendlingskommun samt hur man kan få nya grupper av människor att börja cykla.

Utöver fem olika strategier har också riktlinjer för utformning, drift och underhåll tagits fram.

- Cyklisterna och utvecklingen med olika typer av cyklar ställer högre krav idag. Vi vill givetvis kunna möta de kraven och erbjuda bättre cykelinfrastruktur. Bland annat visar cykelplanen på nya, möjliga huvudcykelstråk i staden, säger Maria Wikenståhl.

Viktigt planeringsunderlag

Cykelplanen ska vara ett viktigt planeringsunderlag  i arbetet med att ta fram till exempel nya detaljplaner. När nya områden byggs upp eller byggs om ska det planeras för cykelframkomlighet redan tidigt.

- Det är viktigt att vi inte bygger bort möjligheter att ha bra cykelvägar när vi bygger stad. De utmaningar som finns med Södertälje som cykelstad finns främst i centrum. Där har vi haft planer under en tid, men vi måste bygga nytt i rätt ordning och vänta in andra stora projekt innan vi kan bygga nya cykelbanor.

Södertälje har trots dessa utmaningar en stor möjlighet att bli en ”riktig” cykelstad. Men det kommer inte ske över en natt.

- De städer som vi idag ser som välutvecklade cykelstäder, som Köpenhamn och Amsterdam, har arbetat i decennier med att prioritera och bygga staden för cyklister. Det tar lång tid att bygga infrastruktur och att ändra normer. Cykelplanen är ett sätt att se till att det blir bra från början när vi bygger nytt, och att frågorna finns med genom hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Maria Wikenståhl.

Vad händer nu?

Cykelplanen är nu ute på remiss, vilket betyder att den skickas till flera nämnder som kan lämna synpunkter. Även företag, föreningar och privatpersoner kan läsa cykelplanen och tycka till. Sista svarsdag är 15 oktober. Skicka dina synpunkter till stadsmiljo@sodertalje.se
Du kan också lämna dina synpunkter i receptionen i stadshuset, märk kuvertet med Maria Wikenståhl, Stadsmiljö, SBK. 

Här kan du läsa och ladda ner cykelplanen, remissversion

När synpunkter har samlats in och eventuella ändringar gjorts, kommer cykelplanen gå upp i tekniska nämnden igen för att antas, troligen i slutet på detta år.