Stor satsning på att öka kompetensen inom psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. I folkhälsomyndighetens undersökning har det skett en ökning av det nedsatta psykiska välbefinnandet inom alla målgrupper. Därför kommer personal inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt vuxenenheten utbildas inom olika områden av psykisk ohälsa.

Södertälje kommun ska rusta personalen för att säkerställa ett professionellt bemötande vid psykisk ohälsa. Under 2019 kommer det ske tre kompetenssatsningar inom området. Det gäller personal som jobbar inom äldreomsorgen och personal som möter individer med missbruksproblematik.

Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel en ångestsjukdom och ännu fler en depression. Vid psykisk ohälsa är risken för missbruk eller beroende förhöjd och risken är också högre att utveckla psykisk ohälsa till följd av missbruk eller beroende. (Källa: Kunskapsguiden)

- Vi har sett en förändring i samhället där fler personer insjuknar i någon form av psykisk ohälsa, säger Maria Edenstig, tf Resultatenhetschef. Missbruk och psykisk ohälsa är en komplex samsjuklighet, därför prioriterar vi att utbilda personalen inom just detta.

Syftet med utbildningen är att få ökad kunskap kring bemötandet av personer med denna problematik. Det handlar om både om kunskaper inom förhållningssätt samt kommunikation. På lång sikt ska detta även motarbeta exempelvis kriminalitet.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen vittnar också om att den psykiska ohälsan ökar. Därför ska även omvårdnadspersonal inom äldreomsorgens verksamheter utbildas för att kunna bemöta målgruppen på ett professionellt sätt.

- Våra medarbetare ska kunna första hjälpen i psykisk ohälsa, säger Mattias Carlsson, resultatområdeschef. En hög kompetens hos samtliga medarbetare är i sig utvecklande och bidrar till våra möjligheter att behålla personal. Det är också viktigt för att kunna attraherande för nya medarbetare.