2019

”Team i teamet är som medicin”

Bild ur filmen Team i teamet är som medicin

2019-10-17

Järna hemtjänst fick goda resultat när Socialstyrelsen nyligen publicerade sin nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Södertälje?" 93 procent av brukarna i Järna hemtjänst svarade att de är nöjda med hemtjänsten. Titta gärna på filmen där Jeanette återberättar om hur en brukare upplever att Team i teamet är ”som medicin”

Arbetet för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen har under 2019 bedrivit team i teamet, ett medarbetarstyrt utvecklingsarbete inom Järna hemtjänst. Järna var den hemtjänstgrupp i kommunen med flest nöjda äldre i socialstyrelsens brukarundersökning.

Film: "Team i teamet"

Undersökningen visade att stödet utförs med hög delaktighet, efter den äldres önskemål, och utifrån upplevelsen av utförandet av stödinsatser.

Socialstyrelsens brukarundersökning om hur äldre uppfattar äldreomsorgen

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. I genomsnitt i riket svarade 57 procent av de äldre på brukarundersökningen och i Södertälje kommun har 61 procents av de äldre svarat.