Vad tycker äldre om sina vård- och omsorgsboenden

Resultatet för Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Södertälje" visar på att det är relativt stabilt i svaren gällande om man är ganska eller mycket nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. I Södertälje svarade 209 personer, vilket är 45,4% av de tillfrågade, något lägre än i riket.

2019 års resultat visar att 74 procent av de svarande är nöjda med sitt särskilda boende. Detta är minskning från förgående år (2018, 78 procent). Resultatet går inte att utläsa som att det är fler missnöjda än tidigare år (2019 5 %, 2018 7 %). 20 procent som valt att svara att de varken är nöjda eller missnöjda med det särskilda boendet. Björkmossen har i undersökningen 100 procent kundnöjdhet.

Vad gäller området hur enkelt det är att få kontakt med personalen på boendet visar Södertälje kommun ett märkbart bättre resultat än regionen i stort, med 85 procent positiva betyg, jämfört med regionens 79 procent. Detta är även en förbättring på området med 8 procent från föregående år.

I jämförelse med föregående års resultat kan vi se en positiv utveckling inom flera områden däribland upplevelsen av hur maten smakar, tid som personalen har för att utföra sitt arbete, de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet, möjligheten att komma utomhus, att kunna påverka vilken tid man får stödet och hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål om hur stödet ska utföras. Det finns områden som kan förbättras och detta gäller särskilt frågor kring kommunikation, trygghet och flexibilitet.

När det gäller bemötande så får äldreomsorgen ett gott betyg där Lillängens särskilda boende får 100 procent i både förtroende för personal samt upplevelsen av trygghet. Detta är dessutom en ökning från tidigare år samt över riksgenomsnittet. Även om brukarundersökningarna ger ett generellt förbättrat betyg till både hemtjänsten och våra särskilda boenden i Södertälje kommun så kan resultatet också hjälpa oss att ytterligare hitta förbättringsområden. Med avstamp i undersökningen fortsätter vi nu arbetet med att analysera resultatet mer på djupet, utveckla verksamheterna och att lär av varandra.