Vad tycker de äldre om hemtjänsten

omsorgspersonal med en äldre man

2019 års brukarundersökning på Södertälje kommuns hemtjänst visar en förbättring av antalet äldre som är ganska eller mycket nöjda med sina hemtjänsterinsatser, 2019 års resultat är 78 procent i jämförelse med 2018 års resultat på 73 procent. Snittet för Stockholms län i undersökningen är 84 procent och riket 88 procent.

Södertälje kommun hemtjänst, i egen kommunal regi och hemtjänst som utförs av privat utförare, deltar varje år i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Södertälje?". Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemtjänstinsatser och de som bor på ett äldreboende. I genomsnitt i riket svarade 57 procent av de äldre på brukarundersökningen och i Södertälje kommun har 61 procents av de äldre svarat.  

Södertälje kommun har förbättrat sina resultat inom flera områden i jämförelse med 2018 års resultat, bland annat inom områdena utförande på arbetsuppgifter, upplevd trygghet, förtroende för personalen och lätthet att få kontakt med hemtjänstpersonalen. Undersökningen visar att det finns områden som kan förbättras och detta gäller särskilt frågor kring synpunkter och klagomål och flexibilitet.

Järna är den hemtjänstgrupp där vi ser mest nöjda äldre inom kommunens verksamheter. Det har det genomsnittliga bästa resultatet samt har utvecklats mycket inom synpunktshantering, att stödet utförs med hög delaktighet efter den äldres önskemål och upplevelsen av utförandet av stödinsatser.

Arbetet för att höja kvalitén inom äldreomsorgen är påbörjat men mycket arbete kvarstår. Sedan hösten 2018 pågår ett förbättringsarbete med systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Detta sker genom arbetet med förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen, utveckling av ledarskapet och översyn hur arbetet organiseras, styrs och följs upp. Till exempel har arbetet för förbättrade arbetsvillkor under 2019 bedrivit medarbetarstyrt utvecklingsarbete inom Järna hemtjänst. Resultatet av undersökningen hjälper äldreomsorgen att ytterligare hitta förbättringsområden. Med avstamp i undersökningen fortsätter vi nu arbetet med att analysera resultatet mer på djupet och att lära av varandra för fortsatt utveckling.