2019

Var med och påverka i årets medborgarundersökning!

2019-08-22

Vad är du nöjd med och vad tycker du kan förbättras i Södertälje? Det är frågor som ställs i en attitydundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Södertälje kommun vartannat år. Syftet är att mäta hur kommuninvånare ser på Södertälje. Under den kommande veckan skickas information om årets undersökning ut till 4100 utvalda Södertäljebor mellan 18 och 84 år.

Enkäten med ett 80-tal frågor kan besvaras via webben eller per post. Sista dagen att svara är den 29 oktober.

Frågorna är uppdelade i tre delar:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
    Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet.
  • Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
    Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?
    Frågorna handlar bland annat om vilka möjligheter man har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har för dem.

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns tillgänglig på arabiska. Information om hur uppgiftslämnaren går till väga för att beställa en sådan enkät finns i informationsbrevet med inloggningsuppgifter (på arabiska).