Vatten en viktig fråga för Södertälje kommun

Sedan 1992 firas Världsvattendagen den 22 mars. Södertälje kommun firar i år genom att uppmärksamma den nyligen antagna Vattenplanen som tydliggör hur kommunen arbetar för bättre vattenstatus i bland annat våra sjöar och vattendrag.

Kommunen har många roller med påverkan på vatten. När vi planerar stadsutveckling, sköter skog och mark eller upphandlar varor och tjänster finns det olika kopplingar till vatten. För att bidra till en långsiktigt hållbar vattenhushållning prioriterar vi samverkan med markägare och andra aktörer. Det är landskapets avrinningsområden för vatten som är utgångspunkten för en hållbar vattenplanering.

- Fokus på vattenfrågor ökar, det är en självklar framtidsfråga för samhället. Vatten är viktigt ur många perspektiv, till exempel för den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av vattenmiljöer för sin existens. Därutöver är vattenmiljöer viktiga för det rörliga friluftslivet. Vi människor gillar att vandra längs sjöar och vattendrag.

Med den nya vattenplanen och resurser för en vattenstrateg kommer vi att kunna arbeta ännu mer målmedvetet för en bättre hushållning med landskapets vattenresurser, säger Karl-Axel Reimer, gruppchef för ekologi och vattenskydd vid miljökontoret.

Några av kommunens speciella satsningar just nu kopplat till vatten:

  • Projekt Förbättra Måsnarens status. Vi planerar för att under 2019 anlägga våtmarksområden för att minska utsläppen av näringsämnen och föroreningar till Måsnaren.
  • Stavbofjärdens avrinningsområde i Hölö-området är utsett till ett av 20 pilotområden i landet för förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning. I uppdraget ingår att ta fram kostnadseffektiva åtgärder och förslag på hur åtgärderna kan genomföras. En särskild åtgärdssamordnare är anställd till 2020 för att leda arbetet.
  • Åtgärder pågår för minskade utsläpp från diken till sjön Lanaren.
  • Vi utreder möjligheten för våtmark i Skillebyåns utlopp.