Ytterligare 50 miljoner kronor till kommunens kompetensförsörjning

Idag beslutade kommunstyrelsen att satsa ytterligare 50 miljoner kronor i den kompetensutvecklingsfond som inrättades 2018. Därmed kommer fonden att totalt ha 150 miljoner kronor för att fram till 2021 ska ge medarbetare i kommunen ökade möjligheter att utvecklas i yrket.

I Södertälje kommuns kompetensförsörjningsfond avsattes förra året 100 miljoner kronor som fram till år 2021 ska ge medarbetare möjligheter att utvecklas i yrket. Syftet med fonden är att öka kommunens resurser för att ge befintliga medarbetare i organisationen möjlighet att lyfta sin kompetens. Redan under det första året har flera verksamheter ansökt om och beviljats ekonomiska medel i syfte att lyfta sina medarbetares kompetens.

De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på de strategier som beskrivs i den kompetensförsörjningsplan som antagits av kommunstyrelsens personalutskott. Några exempel på redan beviljade insatser:

  • Inom äldreomsorgen har flera medarbetare deltagit i vård- och omsorgsutbildning under arbetstid. Det har länge varit känt att personal inom äldreomsorgens verksamheter inte har den formella utbildning som krävs för att utföra ett arbete enligt rådande krav. Genom utbildningen har personalen fått mer kunskap och på så vis ökat kvalitén i sitt arbete för brukarna. Långsiktigt är detta ett led i att öka yrkets status och trivseln på arbetsplatserna.

  • Socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet har startat ett traineeprogram för blivande socionomer i syfte att säkra personalförsörjningen avseende socialsekreterare. Bristen på personal inom yrkesgruppen är stor och omsättningen likaså. Detta är ett sätt av många att skapa en naturlig väg till arbetslivet för nyutexaminerade socionomer och förhoppningsvis mildra den rådande personalomsättningen.

  • Personal som arbetar med personer i missbruk och kriminalitet har genomgått en utbildning gällande psykoser och bemötande av kriminella. De har utvecklat strategier för ett gemensamt bemötande och förhållningssätt gentemot brukare och medborgare. Utbildningen ligger minst sagt i tiden då vi regelbundet möts av alarmerande rapporter gällande psykisk ohälsa, som ofta beskrivs som en bakomliggande orsak till droganvändning och kriminella handlingar.

    Beslut om satsningen ska fattas i kommunfullmäktige i maj.