2020

Vad är ett medborgarinitiativ?

2020-02-13

Det finns sätt för EU-medborgare att påverka EU-lagstiftningen. Ett sätt är att starta upp ett medborgarinitiativ. Men vad är det och hur gör man?

Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning från medborgarna inom EU till EU-kommissionen
att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ
måste få stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst 7 av de 27 EU-länderna.

För att lämna in ett förslag om ett medborgarinitiativ måste man bilda en medborgarkommitté med
minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika medlemsländer. Kommittémedlemmarna
måste vara röstberättigade för Europaparlamentsval, vilket innebär 18 år i alla länder utom Österrike där rösträttsåldern är 16 år. Sedan måste inititativet registreras på en särskild hemsida innan det kan börja samlas in underskrifter. Efter bekräftad registrering har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter. Alla som har rösträttsålder kan sedan skriva under initiativet, på papper eller på nätet.

Lyckas inititiativet uppnå 1 miljon insamlade namnunderskrifter kommer kommissionen att noga gå igenom och pröva initiativet. Inom tre månader efter att initiativet har skickats in händer följande:

  • Kommissionen bjuder in företrädarna för inititativet för att diskutera det ytterligare. 
  • Möjlighet att presentera inititiativet inför Europaparlamentet i en offentlig utfrågning. 
  • Kommissionen återkommer med ett officiellt svar inom 6 månader för att berätta vilka åtgärder de tänker vidta inom ramen för det aktuella inititativet. 
  • Om Kommissionens sedan anser att lagstiftning är det rätta svaret på medborgarinititativet så påbörjar man utarbeta ett formellt förslag kring detta. 

Viktigt att komma ihåg är att Kommissionen inte har någon skyldighet att stifta någon ny lag utifrån medborgarinitiativet även om man tycker att inititativet är bra. Andra åtgärder kan vara bättre lämpade.

Mer detaljerat kring hur du kan starta upp ett medborgarförslag kan du hitta på EU-kommissionens hemsida.