Kamerabevakning

Kamerabevakning expand_less expand_more

Här hittar du information om kamerabevakning inom kommunens verksamheter.

Blombackaskolan expand_less expand_more

Varför använder vi kamerabevakning?

Blombackaskolan arbetar med trygghet och säkerhet för elever och medarbetare och bedriver ett systematiskt arbete med att förebygga kränkningar och brott. Kamerabevakning är en del av detta säkerhetsarbete. Syftet är att förebygga och förhindra brott, skadegörelse och kränkningar och därmed bidra till en trygg skolmiljö.

Med hänsyn till utvecklingen i samhället med fler incidenter och mer eller mindre allvarliga brott i skolmiljöer har vi bedömt att övervakningsintresset är större än integritetsintresset. Avvägningen har gjorts i dialog med elever, de fackliga organisationerna samt med anställda inom skolan.

Blombackaskolan har kamerabevakning på ett fåtal platser inomhus och personuppgifter behandlas i samband med detta.

Vilken rättslig grund har vi för att kamerabevaka?

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns rättslig grund för detta. Den rättsliga grunden är för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och är nödvändigt för att trygga skolmiljön.

Vem har tillgång till det inspelade materialet?

Endast ett fåtal behöriga medarbetare på Blombackaskolan har åtkomst till det inspelade materialet. Materialet skyddas mot obehörig åtkomst och obehörigt utnyttjande.

Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (32 kap). Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott eller under pågående förundersökning.

Hur länge sparas inspelat material?

Det inspelade materialet sparas i två (2) veckor. Ljud tas inte upp i kamerabevakningen.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett registerutdrag samt begära radering av dina personuppgifter.

Har du frågor eller synpunkter

Utbildningsnämnden i Södertälje kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning på skolan.

Frågor om kamerabevakningen kan ställas till rektorn på Blombackaskolan, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje, e-post till eva.b.pettersson@skolasodertalje.se eller via telefon 08-523 028 65.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud vid frågor gällande behandlingen på dataskyddsombud@sodertalje.se, Security Solution Scandinavia AB, Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal. Telefon: 031-98 90 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via imy@imy.se. För mer information se www.imy.se.