Trendbrott i sjukfrånvaron i Södertälje kommun

Sjukfrånvaron hos medarbetarna på Södertälje kommun minskade under 2016. Detta trendbrott avser både mäns och kvinnors sjukfrånvaro, i alla åldersintervaller och i samtliga verksamheter.

Sjuktalen i Södertälje kommun visade länge på en kontinuerlig ökning. I slutet av 2015 inledde kommunledningen en satsning på hållbar arbetshälsa. Idag har sjuktalen sjunkit från 8,2 procent till 7,2 procent, vilket är ett betydande trendbrott.

– Det är fortfarande tidigt att dra för långtgående slutsatser om orsaker, men det är ändå oerhört positivt att vi nu ser detta trendbrott så tydligt, säger personaldirektör Johan Lefverström. Jag tycker att sänkningen visar på att alla i hela organisationen tar frågan på stort allvar.

Inom projektet Hållbar arbetshälsa har flera aktiviteter genomförts under 2016. Alla chefer har utbildats i en metod som kallas Aktiv sjukskrivning som ska leda till ett hälsofrämjande förhållningssätt. Detta har lett till att ett nytt arbetssätt för hur man kan fånga ohälsa i ett tidigt skede har anammats. Ett femtiotal workshops har genomförts där kommunens medarbetare har diskuterat hållbar arbetshälsa på organisatorisk nivå liksom på grupp- och individnivå.

– Jag är övertygad om att den minskade sjukfrånvaron framförallt beror på att vi nu i organisationen pratar om hälsa och ohälsa på ett tydligare sätt och att frågan är prioriterad på alla nivåer, säger Zara Kvist Lindgren, projektledare för Hållbar arbetshälsa. När jag möter medarbetare och chefer i utbildningar och workshops märker jag att det finns ett stort intresse och engagemang för att öka arbetshälsan.

Det hälsofrämjande arbetet fortsätter under året med föreläsningar, workshops och genom att följa upp det nya arbetssättet kring aktiv sjukskrivning. Nytt för i år är pilotprojektet Träna som arbetsuppgift, som kommer genomföras på några av kommunens enheter.