2017-12-05

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-12-05. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Genomgång av Verksamhetsplan

5.     Allmänhetens frågestund

6.     Ordförande informerar

7.     Socialdirektören informerar

8.     Platssituationen

9.     Ekonomisk uppföljning

10. Information om Björkmossen

11. Information om rambudget äldreomsorgsnämnden 2017

12.  Information om Upphandling hemtjänst

Beslutsärenden

13. Dokumenthanteringsplan för äldreomsorgsnämnden

14. Ärendebalans

15. Anmälningsärenden

16. Delegationsbeslut

17. Övriga frågor