2017-01-31

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 31 januari. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Påföljd för olovligt ibruktagande av nybyggnad av enbostadshus, Kallfors 1:249

6.Planbesked för del av Svarttorp 2:3

7.Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus, Svarttorp 2:3

8.Nybyggnad av Attefallshus, kapellet 6

9.Information från samhällsbyggnadskontoret

10.Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

11.Information från utbildningskontoret

12.Information - Lokalöversyn Järna kommundel (återremiss Järna kdn 2015-10-01 § 170)

13.Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016

14.Regler för utköp av elevdatorer

15.Handlingsplan risk och sårbarhetsanalys (RSA), utbildningsverksamheten

16.Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

17.Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt ytterligare uppföljning av effekterna på enhetsnivå

18.Information från säkerhetsavdelningen och kommunpolisen

19.Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017

20.Ansökan om verksamhetsstöd från LP Ria i Järna

21.Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"

22.Utvärdering av politikerhörnan

23.Verksamhetsplan 2017 Järna kommundelsnämnd

24.Nämndledamöter informerar

25.Kontoret informerar

26.Anmälningsärenden

27.Delegationsbeslut

28.Övriga frågor