2017-02-28

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 28 februari. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Planbesked för del av Svarttorp 2:3 (bordlagt 2017-01-31 § 3)

6.Förhandsbesked för nybyggnad av 4st enbostadshus, Svarttorp 2:3 (bordlagt 2017-01-31 § 4)

7.Nybyggnad av flerbostadshus, Kallfors 1:224

8.Nybyggnad av flerbostadshus, Kallfors 1:332

9.Nybyggnad av enbostadhus, Hummelhaga 2:19

10.Yttrande över länsstyrelsens tillsynsärende rörande Nykvarndammen i Moraån - en kulturhistorisk analys

11.Resultat föräldraenkät HT 2016

12.Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9

13.Revidering delegationsordning - utbildningsnämnden

14.Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

15.Verksamhetsplan 2017 - Järna kdn (bordlagt 2017-01-31 § 19)

16.Årsbokslut 2016

17.Ansökan om bidrag 2017, Järna Pop Up

18.Ansökan om bidrag 2017, Järna Hembygdsförening

19.Fördelning av föreningsbidrag för kulturföreningen Urban Companys kulturverksamhet "Gula villan"

20.Svar på medborgarförslag "Ordna signalsystem vid övergångsställe på väg 57 i Järna"

21.Utvärdering av politikerhörnan

22.Nämndledamöter informerar

23.Kontoret informerar

24.Anmälningsärenden

25.Delegationsbeslut

26.Övriga frågor