2017-05-04

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 4 maj. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

6.Utbildning i Plan- och bygglagen PBL (1 timme)

7.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage, Överjärna-Lövsta 1:29, Järna

8.Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Billsta 7:3 (återremiss 2017-04-04 § 46)

9.Framtid Järna - muntlig information

10.Detaljplan för Nykvarnsvägen (del av Tavesta 1:248)

11.Farstanäs camping

12.Information från utbildningskontoret

13.Lokalöversyn Järna kommundel

14.Åtgärdsförslag för Järna grundskolors underskott 2017

15.Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare (utbildningsverksamheten)

16.Läsårstider höstterminen 2017 - vårterminen 2020

17.Remissvar: Miljö- och klimatprogram 2017-2020

18.Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

19.Nämndledamöter informerar

20.Kontoret informerar

21.Anmälningsärenden

22.Delegationsbeslut

23.Övriga frågor