2017-05-30

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 30 maj. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Delårsbokslut per den 30 april 2017

6.Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthallar på fastigheten Rymdhunden 1

7.Ansökan om nybyggnad av enbostadshus med lokaliseringsprövning, Billsta 8:6

8.Muntlig information - Framtid Järna

9.Muntlig information - Hastighetsplan för Järnas huvudgator

10.Muntlig information - Bredbandsstrategi

11.Information från fritidsgården

12.Information från kommunpolisen och säkerhetsavdelningen

13.Åtgärdsplan för Järna grundskolors underskott 2017 (återremiss 2017-05-04 § 77)

14.Lokalöversyn Järna kommundel (återremiss 2017-05-04 § 78)

15.Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp "Trafiksäkerhet för gående och cyklister i Järna"

16.Delegationsordning för Järna kommundelsnämnd

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor