2017-09-05

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 5 september. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Planbesked Kallfors 1:225 (bordlagt 2017-06-20 § 105)

6.Detaljplan för del av Kallfors 1:4 Kallforshöjder (västra Kallfors)

7.Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallförråd Ene 4:103

8.Information från bygglovsenheten

9.Information från planenheten

10.Information från utbildningskontoret

11.Informationsärende - Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgätder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsåtgärder

12.Resultatredovisning grundskolan

13.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2018

14.Information från kultur- och fritidskontoret

15.Information gällande kulturnatten

16.Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 2018-2020

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor