2018-03-27

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 27 mars 2018

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

6. Uppförande av  flerbostadshus Kallfors 1:284

7. Påföljd för olovliga åtgärder på fastigheten Trollungen 1

8. Planbesked för Skäve 5:1

9.Planbesked för Bärnstenen1, Korallen 1 och Pärlan 1

10. Information om gestaltningsprogrammet

11. Yttrande angående ny bro över järnväg, väg 505 vid Solviksgrindar

12. Information om regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

13. Information om odlingsstrategin

14. Information om utbyggnadsstrategin

15. Information om framtid Järna

16. Information från socialkontoret

17. Information om arbete för ökad trygghet i Järna

18. Information om kulturprogrammet

19. Information om sommarlovs- och andra skollovsaktiviteter

20. Nämndledamöter informerar

21. Kontoret informerar

22. Anmälningsärenden

23. Delegationsbeslut

24. Övriga frågor