2018-10-30

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 30 oktober 2018. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

6. Planbesked för Församlingen 18

7. Ansökan om tidsbegränsat bygglov med startbesked för nybyggnad av tält av industri på fastigheten Tälleby 1:42

8. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, Bankesta 2:9

9. Information om riktlinjer för bostadsbyggande på landsbyggden

10. Kapacitetsutredning- vatten och avlopp

11. Presentation av Järna Fritidsgård nya verksamhetsledare

12. Information från kommunpolisen

13. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019

14. Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun

15. Verksamhets och kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska insats 2017/2018 samt verksamhetsplan 2018/2019

16. Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns grundskolor

17. Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2019-2023

18. Information: genomförande av julmarknad i Järna centrum

19. Järna kommundelsnämnds sammanträdestider för 2019

20. Nämndledamöter informerar

21. Kontoret informerar

22. Anmälningsärenden

23. Delegationsbeslut

24. Övriga punkter