2017-03-02

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 2 mars. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Kantningen 5 (återremiss Hölö-Mörkö kdn 2016-11-30 § 115)

6.Ändrad användning från förråd till bostad, Klyvsläggan 8 (återremiss Hölö-Mörkö kdn 2016-11-30 § 116)

7.Nybyggnad av enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning, Hejsta 9:10

8.Intentionsavtal för markanvisning för del av Wijområdet

9.Information från säkerhetsavdelningen

10.Information från Destination Södertälje

11.Resultat föräldraenkät HT 2016

12.Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9

13.Revidering delegationsordning - utbildningsnämnden

14.Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

15.Ansökan om föreningsbidrag 2017, Hölö-Mörkö Hembygdsförening

16.Svar på medborgarförslag "Inför 30km/tim vid färjeläget  vid Skansundet"

17.Svar på medborgarförslag "Sänk hastigheten från 70 till 50 och gör ett övergångsställe vid Stav, Hölö"

18.Svar på motion av Centerpartiets (C) fullmäktigegrupp "Arbeta för att Trafikverket tar över ansvaret för färjan mellan Mörkö och Oaxen

19.Årsbokslut 2016

20.Nämndledamöter informerar

21.Kontoret informerar

22.Anmälningsärenden

23.Delegationsbeslut

24.Övriga frågor