2017-04-27

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 27 april. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Påföljder för olovlig nybyggnad av tvåbostadshus och olovliga stödmurar, Formningen 11 i Hölö

6.Rivning och bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage) med lokaliseringsprövning på Bökesta 2:15 i Hölö

7.Förhandsbesked om bygglov för tre enbostadshus och tre garage på Lindsberg 3:1 i Hölö

8.Ansökan om nybyggnad av enbostadshus, Hölö-Lida 5:20

Informations- och beslutsärenden

9.Information från Telge Nät

10.Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare (utbildningsverksamheten)

11.Läsårstider höstterminen 2017- vårterminen 2020

12.Remissvar: Miljö- och klimatprogram 2017-2020

13.Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

14.Yttrande över motion av David Winerdal (KD) "Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga"

15.Ekonomisk information

16.Nämndledamöter informerar

17.Kontoret informerar

18.Anmälningsärenden

19.Delegationsbeslut

20.Övriga frågor