2017-10-05

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 5 oktober. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Planbesked för Skilleby 4:106

6.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Lilla Lida 1:34

7.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Sandhälla 1:2

Informations- och beslutsärenden

8.Taxor och avgifter för bygglovsverksamheten

9.Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

10.Information från samhällsbyggnadskontoret

11.Information Hållbar arbetshälsa

12. Information från utbildningskontoret

13.Revidering av regler för omsorg på obekväm arbetstid

14.Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

15.Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

16.Information om revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag

17.Information från social- och omsorgskontoret

18.Återremiss av medborgarförslag "Övergångsställe Lämbonäsvägen i Hölö"

19.Remissvar: Handlingsplan för en giftfri vardag

20.Yttrande över förslag till vattenplan för Södertälje kommun

21.Delårsbokslut per den 31 augusti 2017

22.Nämndledamöter informerar

23.Kontoret informerar

24.Anmälningsärenden

25.Delegationsbeslut

26.Övriga frågor