2018-01-25

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 25 januari. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.     Mötets öppnande

2.     Tjänstgörande ledamöter

3.     Protokollets justering

4.     Fastställande av dagordning

5.     Information av tillförordnad rektor

6.     Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2017

7.     Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen under 2017

8.     Digitala sammanträdeshandlingar

9.     Information och presentation av Elsa Hult, planarkitekt

10.   Information från Lika Olika

11.   Verksamhetsplan 2018

12.   Ekonomisk information

13.   Bokbuss – en förstudie  - utgår

14.   Nämndledamöter informerar

15.   Kontoret informerar

16.   Anmälningsärenden

17.   Delegationsbeslut

18.   Övriga frågor

19.   Information om skolskjuts

 

19:30 Allmänhetens frågestund, tema: Skolskjuts

Medborgarna inbjuds att ställa frågor till tjänstemän från Utbildningskontoret och politikerna.