2018-03-01

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 1 mars. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.     Mötets öppnande

2.     Tjänstgörande ledamöter

3.     Protokollets justering

4.     Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.     Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två garage, Åkerby 4:2 i Järna

6.     Ansökan om bygglov för enbostadshus med lokaliseringsprövning, Hölö-Vreta 1:42

7.     Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning, Åkerby 8:9

Informations- och beslutsärenden

8.     Årsbokslut 2017

9.     Information om skolskjuts

10. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning – muntlig information

11. Resultatredovisning betyg HT 2017 årkurs 6 till 9

12. Resultat föräldraenkät HT 2017

13. Revidering delegationsordning

14. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

15. Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i Södertälje kommun – skriftlig information

16. Ansökan om föreningsbidrag 2018 från Hölö Mörkö Hembygdsförening

17. Ansökan om bidrag för reparation av klockstapeln på Oaxen

18. Rekrytering av vikarier till fritidsgården i Hölö

19. Bokbuss – en förstudie

20. Information om lokalisering av konstgräsyta

21. Information om odlingsstrategin

22. Nämndledamöter informerar

23. Kontoret informerar

24. Anmälningsärenden

25. Delegationsbeslut

26. Övriga frågor