2018-05-31

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage, Sund 1:8 i Hölö

6. Information om förslag till kulturprogram

7. Vattenplanen, muntlig information

8. Skogspolicy för Södertälje kommun, remiss från miljökontoret

9. Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom elevhälsans medicinska insatser

10. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

11. Konstgräsplan Hölö IP

12. Delårsbokslut för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd april 2018

13. Yttrande över remiss från samhällsbyggnadskontoret, "Förslag till odlingsstrategi i Södertälje kommun 2018-2030"

14. Remiss: Samråd om förslag till havsplaner för Östersjön

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor