2018-08-23

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde. Alla handlingar publiceras inte, tex handlingar med personuppgifter, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5. Muntlig information- Presentation av rektor/biträdande rektor från Hölöskolan

6. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Hölö-Vreta 1:3

7. Muntlig infomration- Kulturprogrammet

8. Muntlig information: Uppföljning SKA (systematiskt kvalitetsarbete) 2017/2018, samt plan för SKA 2018/2019

9. Uppföljning- riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

10. Skolplikt och skolfrånvaro, vårterminen 2018

11. Resultatredovisning och analys grundskolan VT

12. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2019

13. Förvaltningens underlag till Mål och budget 2019-2021

14.Förutsättningarna för jordbruket, sommaren 2018

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor