2018-11-01

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde. Alla handlingar publiceras inte, tex handlingar med personuppgifter, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om rivningslov för rivning av ett fritidshus och en komplementbyggnad, bygglov för nybyggnad av 5 st. tvåbostadshus och marklov i efterhand för ändrad marknivå, Formningen 9

6. Påföljder för olovlig åtgärd

7. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Smedsta 2:26

8. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus, Stavsnäs 1:2

9. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage, Hemsta 1:17

10. Information om idrottspolitiska programmet

11. Förslag till budgetering av skolfrukost

12. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019

13. Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun

14. Verksamhets och kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska insats 2017/2018 samt verksamhetsplan 2018/2019

15. Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns grundskolor

16. Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2019-2023

17. Samverkan- bönderna och djurhållning vinter 2018/2019

18. Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträdestider för 2019

19. Ändra sammanträdestid - 13 december 2018

20. Ekonomisk information

21. Nämndledamöter informerar

22. Kontoret informerar

23. Anmälningsärenden

24. Delegationsbeslut

25. Övriga frågor