2017-08-28

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om detaljplan för ny väg mot Sandviken

6. Planbesked för Ytterenhörna-Tuna 2:22 m.fl.

7. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med garage, Skogshyddan 2:5, i Enhörna

8. Ansökan om strandskyddsdispens för förnyelse av vattenledning, Lina 4:1, i Enhörna

9. Information om avstämning SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) - Uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsåtgärder

10. Resultatredovisning grundskola

11. Information om skolpliktsanmälningar och skolfrånvaro

12. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2018

13. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och Budget 2018-2020

14.-18. Informations- och anmälningsärenden

19. Övriga frågor