2018-03-05

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Detaljplan för Sandviken, del av Ekeby 4:1 m fl (Fortsatt planarbete i Sandviken)

6. Påföljdsärende

7. Årsbokslut 2017 för Enhörna kommundelsnämnd

8. Information från utbildningskontoret

9. Information om plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsområden

10. Resultatredovisning betyg HT 2017 årkurs 6 till 9

11. Resultat av föräldraenkät HT 2017

12. Revidering av delegationsordningen, utbildningsverksamheten

13. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

14. Bokbuss – en förstudie

15. Ansökan om föreningsbidrag 2018 från Mötesplats Enhörna

16. Ärendet utgår

17. Ärendebalanslista

18. Anmälningsärenden och meddelanden

19. Anmälan av delegeringsbeslut

20. Nämndledamöter informerar

21. Kontoret informerar

22. Övriga frågor