2018-10-01

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/verkstad på fastigheten Skabro 2:3

6. Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnader för befintligt fritidshus och förråd samt befintliga murar på fastigheten Slandön 1:8

7. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu), Lina 4:18

8. Bygglovstaxa 2019

9. Information om idrottspolitiskt program

10. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

11. Ärendet utgår

12. Taxor och avgifter 2019 för kultur- och fritidsverksamheten

13. Yttrande över remiss: styrdokument för systematiskt demokratiarbete

14. Yttrande över remiss: handlingsplan för suicidprevention

15. Delårsrapport per sista augusti för Enhörna kommundelsnämnd

16. Åtgärdsförslag för Enhörna förskolors underskott 2018

17. Omfördelning av KS/KF medel för "Ny väg ny skola"

18. Yttrande över motion av Beata Milewczyk (SD) ”Svenska i klassrummen”

19. Ärendebalanslista

20. Anmälningsärenden och meddelanden

21. Anmälan av delegeringsbeslut

22. Nämndledamöter informerar

23. Kontoret informerar

24. Övriga frågor