2017-04-25

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 25 april. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage och förråd på Edesta 5:1 i Vårdinge-Mölnbo

Besluts- och informationsärenden

6.Information om deponin i Mölnbo

7.Remissvar: Miljö- och klimatprogram 2017-2020

8.Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

9.Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare (utbildningsverksamheten)

10.Yttrande över motion av David Winerdal (KD) "Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga"

11.Ekonomisk information

12.Nämndledamöter informerar

13.Kontoret informerar

14.Anmälningsärenden

15.Delegationsbeslut

16.Övriga frågor