2017-06-20

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 20 juni. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Molstaberg 3:73

6.Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Stene 2:4 i Vårdinge-Mölnbo

Informations- och beslutsärenden

7.Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar

8.Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

9.Skolplikt och skolfrånvaro, vårterminen 2017

10.Vatten- och avloppsprogram och Vatten- och avloppspolicy

11.Svar på återremitterat yttrande över David Winerdals (KD) motion "Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga" (återremiss 2017-04-25 § 48)

12.Nämndledamöter informerar

13.Kontoret informerar

14.Anmälningsärenden

15.Delegationsbeslut

16.Övriga frågor