2017-08-29

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 29 augusti. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Molstaberg 3:73 (återremitterat 2017-06-20 § 67)

6.Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus, Hjortsberga 7:22

Besluts- och informationsärenden

7.Informationsärende - Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsåtgärder

8.Resultatredovisning grundskolan betyg åk 9 och nationella prov

9.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2018

10.Informationsärende - Presentation av Vårdinge Bys folkhögskolas verksamhet

11.Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 2018-2020

12.Ekonomisk information

13.Nämndledamöter informerar

14.Kontoret informerar

15.Anmälningsärenden

16.Delegationsbeslut

17.Övriga frågor