2017-12-05

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 5 december. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Planbesked Hjortsberga 3:1

6. Planbesked Pennskrinet 5 och 10 m fl.

Informations- och beslutsärenden

7. Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

8. Ansökan Södertäljelyftet – utegym och asfaltering av isbana

9. Svar på medborgarförslag – "Låt oss få en hundrastgård i Mölnbo"

10. Revidering av biblioteksplanen

11. Ekonomisk information

12. Nämndledamöter informerar

13. Kontoret informerar

14. Anmälningsärenden

15. Delegationsbeslut

16. Övriga frågor

EXTRAÄRENDE 1: Information bokbuss – en förstudie