2018-01-23

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 23 januari. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande                

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Hjortsberga 8:6

6. Planbesked för Hjortsberga 3:1   

Besluts- och informationsärenden

7. Information och presentation av Elsa Hult, planarkitekt

8. Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2017

9. Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen under 2017

10. Verksamhetsplan 2018

11. Ekonomisk information      

12. Nämndledamöter informerar

13. Kontoret informerar

14. Anmälningsärenden

15. Delegationsbeslut

16. Övriga frågor