2018-05-29

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 29 maj 2018. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Påföljder för olovligt uppförd byggnad inom strandskyddat område Balsberga 4:4

6. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Nysund 1:11

7.  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med lokaliseringsprövning Nådhammar 1:2

8. Information om Kulturprogrammet

9. Information om Sommarlovs- och övriga skollovsaktiviteter

10. Remiss: Skogspolicy för Södertälje kommun

11. Odlingsstrategi för Södertälje kommun

12. Aktualitetsförklaring av FRAMTID SÖDERTÄLJE – Översiktsplan
2013 -2030

13.   Delårsbokslut april 2018

14. Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom elevhälsans medicinska insats

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor