2018-12-11

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 11 december. Förutom handlingar till Myndighetsärenden som i stället finns att tillgå hos sekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Detaljplan för Molstaberg 1:13 m.fl.

6. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Stene 2:2.

7. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Ångloket 3

8. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Edesta 7:8

9. Ansökan om föreningsbidrag 2018 från Föreningen Folket Park i Mölnbo

10. Sammanträdesplan 2019 för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

11.Ekonomisk information

12. Nämndledamöter informerar

13. Kontoret informerar

14. Anmälningsärenden

15. Delegationsbeslut

16. Övriga frågor