2017-02-23

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Resultatredovisning betyg HT 2016 grundskolan HT 2016 årskurs 6-9

5. Revidering av delegationsordning

6. Bokslut för utbildningsnämnden 2016

7. Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

8. Redovisning av regelbunden tillsyn fristående förskolor i Södertälje

9. Utökning av förskoleplatser med tillfälliga lösningar 2017 - Glasberga

10. Ärendebalans

11. Delegeringsbeslut

12. Meddelanden

13. Övriga frågor