2018-01-25

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Resultatredovisning betyg HT årskurs 6-9, muntlig information

5. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsområden, muntlig information

6. Uppföljning enheter, bedömning av resultat-kvalitet-ekonomi, muntlig information

7. Upprustning av skolgårdar, muntlig information

8. Redovisning av större investeringar, muntlig information

9. Rapport samverkan för bästa skola, muntlig information

10. Resultat föräldraenkät HT 2017

11. Revidering delegationsordning

12. Svar på remiss, Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan på fastigheten Almen 10 (Baptistkyrkan) inom Mariekälla i Södertälje

13. Ärendebalans

14. Delegeringsbeslut

15. Meddelanden

16. Övriga frågor