2018-02-22

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Jämlikhet och jämställdhet i skolan, muntlig information

5. Skolskjuts, rutiner kring upphandling och handhavande, muntlig information

6. Resultatredovisning betyg HT årskurs 6-9

7. Årsrapport per den 31 december för utbildningsnämnden

8. Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i Södertälje kommun

9. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

10. Gymnasiets introduktionsprogram, förändringar inför höstterminen 2018

11. Bokbuss - en förstudie

12. Svar på revisionsskrivelse "Revisionsrapport nr 3/2017 - Granskning av gymnasieskolan"

13. Ansökan om rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet samt övertagande av huvudmannaskap för förskolan Slottet

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden

17. Övriga frågor